Oproep: steun mee betoging tegen GAS boetes - à soutenir le manif contre SAC

Iedereen die één van deze bekommernissen deelt, roepen we op om mee tegengas te geven op 29 juni, 14u aan het Centraal Station in Brussel.

De initiatiefnemers willen het niet bij een eenmalige manifestatie laten en kondigen nieuwe acties aan na de zomervakantie. Een 2e nationale betoging is reeds gepland na de zomervakantie op 26 oktober.

Meer informatie onderaan

 

https://www.facebook.com/events/637708286256807/

 

Op spontaan initiatief van enkele verontwaardigde burgers zal er op 29 juni, exact 1 maand na de stemming van de nieuwe GAS-wet, een eerste nationale betoging doorgaan tegen GAS. Deze oproep wordt breed ondersteund door tientallen organisaties. 

Roepen alvast mee op voor deze betoging:

◊Organisaties◊

ABVV-jongeren
Actief Linkse Studenten & Scholieren
ACV -Jongeren
CEF (Comité des élèves francophones)
COMAC
Ctizenne
ÉGALITÉ
Etudiants de Gauche Actifs
Federatie sociaal-cultureel werk
FOS - Open Scouting
Gezinsbond
Groen!
HCA-OVL
Het Werkt - Sa Marche
Intal
JH Club 9 vzw
JNM
JOC
Jong Groen
LEF-FGE
Liga voor Mensenrechten
LSP-PSL
Masereelfonds
Netwerk tegen Armoede
Occupy Antwerp
PVDA-PTB
ROOD!
Scouts en Gidsen Vlaanderen
Stop-repression.be
StopSAC
TegenGAS
Victoria Deluxe
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
Vlaamse Jeugdraad
Vrede VZW
Vrouwen Overleg Komitee
Palestina Solidariteit

◊Artiesten◊

Kapitein Winokio
Nigel Williams
....


◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

De GAS-boetes als middel voor solidariteit 
--------------------------------------------------

Niet het uitvoeren ervan, het protesteren ertegen. 
Jullie hoeven niet te denken dat hieronder zich de zoveelste aanval naar het politieke landschap zal voltrekken. Het gaat louter over de oproep naar gezond verstand. 

Vreedzaam protest zoals veel groten het ons voordeden lijkt de beste oplossing, is de beste oplossing. De politiekers gooien zo al voldoende met modder naar elkaar, toegegeven, het heeft veel geregend. 

Dit is een oproep naar een gezapig, ludiek en bovenal Belgisch protest. Allemaal samen (Vlamingen, Brusselaars, Walen en Duitstaligen) gaan we de straat op, met kinderen, met muziek, met randanimatie. Een groot familiefeest tegen de verzuring van ons land. 

Onderstaande paragrafen zullen hopelijk verklarend zijn en onze frustraties verstaanbaar maken. 

Kinderen voor kinderen. 
*************************
Kind zijn in een westers land is niet van de poes, adolescent zijn is zo mogelijk nog zwaarder. Dat de regering wil optreden tegen het nodige kattenkwaad om van jongen naar man en meisje naar vrouw te evolueren is niet juist. Opgroeien gaat gepaard met verkeerde keuzes maken. Het verhaal van de eieren en de omelet. Wij roepen hierbij alle spelende jongeren op om samen met ons te betogen tegen deze wet onder het motto: Jong zijn is geen misdaad!

Willekeur als fundament.
*************************
De GAS-wetgeving staat op fundamenten die onlosmakelijk verbonden zijn met het humeur van het Gemeentebestuur. De liga voor mensenrechten vergelijkt het graag met de lokale sheriffs van het wilde westen. U kan zeggen dat niet alle burgemeesters dezelfde bekrompen geest hebben, maar eerlijk. Wil u uw tuinfeest laten afhangen van een uitnodiging naar de burgemeester of niet? Het klinkt wat van de pot gerukt maar zo is het. Het zal niet gaan over wat "overlast" is, maar over wat "het bestuur vindt dat overlast is" een kleine doch belangrijke nuance. Wij willen eenduidige regels, geen gemoedsregels. 

GAS legt het zwijgen op.
*************************
Het verhaal van de MONSANTO protestactie. Een klaarblijkelijk vreedzame betoging kan eindigen in aanhoudingen en hoge boetes. De actuele GAS-wet kan het einde beteken voor het recht op vrije meningsuiting. Iedereen weet dat dat het begin is van het einde. Laat ons de mensen die hiervoor vochten eren door vreedzame acties. We laten de staat onze monden niet snoeren. Laat ons in naam van onze stemmen zacht revolteren.

Gas voor de gemeentekas.
***************************
Net zoals iedereen hebben de gemeentes de gevolgen van de crisis kunnen ondervinden. De schatkisten lopen leeg. Omdat in de GAS-wetgeving staat dat de inning van boetes rechtstreeks naar de fondsen van de gemeentes gaan. Betekenen ze voor sommige gemeentes niet meer dan een bron van geld. Asociaal, willekeurig bekomen centen zijn nog steeds centen. Gemeentes gaan in onze portefeuilles komen graaien, in de portefeuilles van mensen die reeds belastingen betalen, dat zou voldoende moeten zijn. 

Kortom. GAS-boetes zijn verre van een menselijke oplossing. Er is overlast, overal, dat zal altijd zo zijn. Wat wij vragen zijn sociale oplossing voor sociale problemen. Mensen zijn totnogtoe maar mensen. Wij zijn geen robots. Wij willen vrijheid, om te spelen, om te protesteren en om te zijn en worden wie we willen zijn. 

Nogmaals! We komen op straat met het risico op GAS-boetes maar laat ons hen vooral geen reden geven. We maken er een mars van voor mensen van 0-99. Een sociale betoging tegen een asociale wet. 

Groeten.


◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
PERSCOMMUNIQUE 1
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Iedereen is tegen de GAS-boetes… behalve de regering.

De verlaging van de leeftijd voor Gemeentelijke Administratieve Sancties in de nieuwe GAS-wet, was de druppel die de emmer deed overlopen voor talloze burgers en middenveldorganisaties. Al bijna 1500 Belgen schreven zich daags na de nieuwe wet via Facebook in op een spontane nationale betoging tegen GAS. Toch beslisten de politici te volharden en werd de wet niet geëvoceerd door de senaat, hoewel onder andere de liga voor de mensenrechten hiervoor had gevraagd. De initiatiefnemers van de allereerste betoging tegen GAS roepen daarom iedereen op met bezwaren tegen GAS om de 29e juni samen op straat te komen.

De belangrijkste bekommernis voor velen is de groeiende intolerantie naar jongerengedrag die eigen is aan de nieuwe wet. Sancties voor het spelen van voetbal op een basketbalterrein, niet correct op een bank zitten, belletje trek, sneeuwballen gooien, …zijn vanaf nu mogelijk voor kinderen vanaf 14 jaar. Kattenkwaad uithalen wordt hierdoor crimineel gedrag en ieder kind een potentiële misdadiger. jongerenorganisaties, bezorgde ouders en jongeren willen daarom mobiliseren om de politieke wereld eraan te herinneren dat jong zijn geen misdaad is.

Vervolgens is er de willekeur die eigen is aan het GAS-systeem. Volgens verschillende experts zoals de Liga voor Mensenrechten veranderen de gemeentebesturen door GAS in lokale sheriffs. Het systeem stelt de burgers bloot aan de goodwill van lokale besturen die zowel als rechter en partij optreden. De scheiding der machten, het vermoeden van onschuld en andere fundamentele rechten komen daarmee op de helling te staan. Iedere burger heeft volgens ons recht op een gelijke en democratische rechtspraak.

We constateren ook dat GAS wordt ingezet als politiek repressiemiddel. Recent werden in Antwerpen 80 personen aangehouden omdat ze protesteerden voor de hoofdzetel van Monsanto. GAS introduceert een instrument die lokale besturen kunnen gebruiken om protest te criminaliseren wanneer het hen uitkomt. Het recht op vrije meningsuiting en organisatie krijgt daarmee een flinke deuk. Protesteren is voor ons een recht en daarvan zal op 29 juni ook massaal gebruik van worden gemaakt om op een vreedzame manier jong en oud op straat te brengen.

Een andere bezorgdheid is dat door de crisis de gemeentelijke uitgaven sterk toenemen terwijl de inkomsten dalen. De GAS-boetes bieden een mogelijkheid aan de gemeenten om op een enorm asociale manier deze gaten te vullen. In Brussel stad werd in de recente begroting berekend een investering van 1 253 000€ in het aanpakken van “overlast” 3 000 000€ aan inkomsten kan genereren. Dit toont aan dat er een reëel risico bestaat dat GAS gebruikt zal worden om budgettaire tekorten op te lossen. 

Het GAS-systeem brengt meer problemen met zich mee dan oplossingen. GAS lost de bepaalde maatschappelijke problemen namelijk helemaal niet op, ze criminaliseert ze alleen. De samenleving heeft nood aan sociale oplossingen voor sociale problemen. Wij, jongeren, ouders, burgers en activisten kiezen voor een open en sociale samenleving waar de oorzaken preventief worden aangepakt, niet één van intolerantie, verzuring en repressie

Iedereen die één van deze bekommernissen deelt, roepen we op om mee tegengas te geven op 29 juni, 14u aan het Centraal Station in Brussel.

De initiatiefnemers willen het niet bij een eenmalige manifestatie laten en kondigen nieuwe acties aan na de zomervakantie. Een 2e nationale betoging is reeds gepland na de zomervakantie op 26 oktober.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Tout le monde est contre les SAC… sauf le gouvernement.

L’abaissement de l’âge, prévu par la nouvelle loi sur les Sanctions Administratives Communales, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour de nombreux acteurs de la société civile. Suite à cette nouvelle loi, près de 1500 personnes se sont inscrites pour une manifestation spontanée nationale contre les SAC. Pourtant le gouvernement tient bon et compte bien passer en force. La manifestation appelle donc toutes les différentes oppositions à se réunir. Celles-ci peuvent se résumer à 5 grands points.

Pour beaucoup, le point d’attention principal est la criminalisation et le harcèlement des jeunes propre à la nouvelle loi. Les sanctions pour avoir joué au foot sur un terrain de basket, s’être assis sur le dossier d’un banc avoir lancé des boules de neige,… sont devenues possibles pour des enfants de 14 ans. De nombreux acteurs de terrain, organisations de jeunesse, parents, jeunes, etc. se mobilisent pour rappeler au monde politique qu’être jeune n’est pas une incivilité.

Ensuite, il y a l’arbitraire. Pour reprendre les mots de la ligue des droits de l’homme le système des SAC introduit une justice de Shérifs. Le système expose le citoyen au bon vouloir des communes qui sont juges et parties. La séparation des pouvoirs, les droits de la défense et toute une série des droits fondamentaux des citoyens passent donc à la trappe. Les citoyens ont droit à une justice équitable et de qualité pour tous ! 

On constate aussi que les SAC sont utilisées comme un moyen de répression politique. Récemment, à Anvers, 80 personnes ont été arrêtées pour avoir manifesté devant le siège de Monsanto. Les SAC introduisent un outil qui permet aux communes de criminaliser les manifestations qui les dérangent. La liberté d’expression et de manifestation sont remises en question. Manifester est un droit, non à la répression !

Avec la crise, les dépenses des communes explosent, alors que leurs recettes s’effondrent. Les SAC offrent la possibilité aux communes de combler les trous dans les budgets communaux de la façon la plus antisociale qui soit. Ainsi, Bruxelles ville compte investir 1'253’000€ pour sanctionner le contribuable mais compte bien récupérer 3’000'000 dans les poches de ce dernier. Le risque d’une politique du chiffre et de l’introduction de SAC pour des raisons budgétaires est donc plus que réel. 

Le système sac amène bien plus de problèmes que de solutions. Les SAC ne règlent absolument pas les problèmes sociaux qu’ils visent, le système se contente de les criminaliser. La société a besoin de solutions sociales aux problèmes sociaux. Nous, jeunes, militants, travailleurs et citoyens, choisissons de nous engager pour un avenir d’émancipation pour tous, pas pour une société qui criminalise tout et tous. 

C’est pour ca que nous appelons tous ceux qui s’opposent aux SAC pour une ou plusieurs raisons de nous rejoindre ce samedi 29 juin à 14h à la gare centrale de Bruxelles. 

Les organisateurs ne veulent pas s’arrêter à une manif et annoncent de nouvelles action après les vacances d’été. Un prochain rendez-vous est déjà pris pour une manifestation nationale à Bruxelles les 26 octobre 2013. 

Contact: tegengasmanif@gmail.com